ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  18.206.14.36    
 
 
 
ประวัติโรงเรียน
______________________________________________________________________________________________
ประวัติโรงเรียน
 

Old

     โรงเรียนเมืองสุรินทร์  เดิมชื่อ  "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม"  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์  พระยาสุริยราชวราภัย  (ศิริ วิเศษโกสินทร์ พ.ศ.๒๔๗๐ – ๒๔๗๖) และขุนพิสุทธิ์วรวาท ธรรมการประจำจังหวัดสุรินทร์ เปิดการสอนเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๓  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โดยเปิด ๒  แผนก คือ แผนกสามัญ  มาเช้ากลับเย็น  สอนวิชาสามัญ  ชั้น  ป. ๑ – ป. ๔  และแผนกวิสามัญ  สอนวิชาชีพการกสิกรรม  จักสาน  ช่างไม้  และช่างอื่น ๆ  นักเรียนต้องพักนอนอยู่กินที่โรงเรียน  ทั้งนี้  สืบเนื่องจาก  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  เสนาบดี  กระทรวงธรรมการมีนโยบายให้มณฑล  และจังหวัดต่าง ๆ  ตั้งโรงเรียนสอนวิชาสามัญ  และวิชาชีพที่แต่ละจังหวัดเห็นว่าเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น  และความนิยมของคนในพื้นที่   เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ และเป็นการสร้างรายได้ในการประกอบอาชีพที่มั่นคง  สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  หรือโรงเรียนเมืองสุรินทร์  คือ บริเวณสระโบราณ และหนองยาวซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่มาก   ปัจจุบันถูกแบ่งพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งหน่วยราชการหลายแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์   วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  โรงเรียนสุรวิทยาคาร   โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์  โรงเรียนสิรินธร  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตลาดน้อยรื่นรมย์  บริเวณบ้านพักสรรพสามิต  ดังนั้น โรงเรียนเมืองสุรินทร์จึงถูกแบ่งพื้นที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้เหลือเนื้อที่จำนวน ๒๕ ไร่  
        ปี  พ.ศ. ๒๔๗๖  เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ นักเรียนมาจากบ้านหมอกวน  บ้านสระโบราณ  บ้านทนง  บ้านไถงตรง  บ้านหนองบัว  บ้านดองกระเม็ด  และเขตตำบลในเมือง  โรงเรียนชื่อว่า  "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม"  ครูใหญ่คนแรก  และคนต่อ ๆ  มาได้แก่
        ๑.  นายมั่น  เพชรสีสม

        ๒.  นายปล้อง  สิงคเสลิต  (นายธรรมนูญ    สิงคเสลิต)
        ๓.  นายปรึกษ์  แก้วปลั่ง
        ๔.  นายญาติ  ไหวดี
        ปี  พ.ศ. ๒๔๗๘ นายญาติ  ไหวดี  ย้ายดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม   เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๗๘  ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนช่างทอกี่กระตุกยังคงอยู่ด้วย   ต่อมาวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๔๗๘ ทางราชการให้แยกนักเรียนแผนกสามัญ ป.๑– ป.๔ ไปเรียนที่วัดศาลาลอย  ชื่อว่า  "โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง ๒  (วัดศาลาลอย)  โดยมอบให้นายบุญรอด  สมบุตร  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่
        ในปี  พ.ศ.  ๒๔๗๘  จังหวัดสุรินทร์ให้นายญาติ  ไหวดี ไปดูงานโรงเรียนช่างไม้  จังหวัดศรีสะเกษ  และโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดอุบลราชธานี   ต่อมาใน ปีพ.ศ. ๒๔๗๙ทางจังหวัดได้จัดตั้งโรงเรียนช่างไม้ในบริเวณโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม   รับนักเรียนที่จบชั้น ป.๕ – ป.๖  เข้าเรียนต่อหลักสูตร  ๒  ปี
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๐  จังหวัดอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดสุรินทร์รับนักเรียนที่สำเร็จ ป.๕ – ป.๖  หรือ ม.๓  รวม  ๒๕  คน  หลักสูตร  ๒  ปี  ประเภทในบำรุงอยู่กินพักนอน ในโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  และให้นายญาติ  ไหวดีเป็นครูใหญ่
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๐  นายญาติ  ไหวดี  ขอย้ายโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมไปอยู่ที่ริมห้วยเสนงเนื่องจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียนขณะนั้นเป็นที่ลุ่ม พอถึงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขัง  ทำให้พืชผักและสัตว์เลี้ยงล้มตาย
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๐ รัฐบาลให้เทศบาลจัดการศึกษา จึงให้นักเรียนนอกเขตเทศบาล ที่เรียนอยู่วัดศาลาลอย  กลับคืนมาเรียนที่โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม เมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๔๘๐   ดังนั้นโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  จึงมีนักเรียน  ๒  แผนกเช่นเดิม  คือ  แผนกสามัญ  และแผนกวิสามัญ 
        ปี พ.ศ. ๒๔๘๐  โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรมได้แยก นักเรียน  ครู  งานการจัดการศึกษา  งานเอกสารออกจากกันเป็น  แผนกสามัญ  และวิสามัญ โดยใช้สถานที่เรียนและประกอบกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน  ส่วนการบริหารโรงเรียนแผนกสามัญ  นักเรียน  ป.๑ – ป.๔  ให้  นายฟัง  จันทร์ชื่น  ทำหน้าที่ครูใหญ่   และแผนกวิสามัญ  นักเรียน  ป.๕ – ป.๖  ให้  นายญาติ  ไหวดี  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๐
        ปี  ๒๔๘๑  ได้ย้ายสถานที่เรียนของนักเรียนแผนกวิสามัญ  และนักเรียนฝึกหัดครูไปยังสถานที่สร้างโรงเรียนแห่งใหม่    คือ   ห้วยเสนง   กิโลเมตรที่ ๒   ถนนสายสุรินทร์  -  ปราสาท เมื่อวันที่  ๑๖  เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๑    ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนกสิกรรม  หรือ  โรงเรียนเกษตร"  ( ปัจจุบัน คือ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  )  และมอบอาคารแผนกวิสามัญ  คืนให้โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๓  เปลี่ยนชื่อจาก   " โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม"  เป็น " โรงเรียนประชาบาล    ตำบลในเมือง ๓   (สระโบราณ) "    และเปิดโรงเรียนสอนผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๕  เปลี่ยนชื่อเป็น  " โรงเรียนประชาบาล  ตำบลในเมือง ๒  (สระโบราณ) "
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๘๗ ยุบโรงเรียนวัดศาลาลอย ในเขตเทศบาล  (นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่)  และให้ย้ายนักเรียน มาเรียนร่วมกับโรงเรียนประชาบาล  ตำบลในเมือง ๒  (สระโบราณ)  เมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๘๘   ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่  คือ   " โรงเรียนประชาบาล  ตำบลนอกเมือง ๒  (สระโบราณ) "
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๕  เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนสระโบราณ"   นายสมาน  กลีบแก้ว  เป็นครูใหญ่
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๙  เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้น  และทางราชการอนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในบริเวณโรงเรียนสระโบราณ  เป็นโรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์  เปิดสอน  ม. ๑ – ม. ๓  ชื่อว่า  "โรงเรียนเมืองสุรินทร์"  เปิดรับ  ม. ๑  นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่
        ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๐  เปิดสอน  ถึง  ม. ๒  และรวมโรงเรียนประถมสระโบราณ กับ โรงเรียนสามัญประจำอำเภอเมืองสุรินทร์เข้าด้วยกัน  ชื่อว่า  "โรงเรียนเมืองสุรินทร์ (สระโบราณ)  นายเทพ  ฉัตรทอง  เป็นครูใหญ่ และต่อมาได้ตัด  สระโบราณออก  คงเหลือแต่  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
        ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๙  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  สังกัดกระทรวง มหาดไทย  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๗ นายเทพ  ฉัตรทอง เป็นครูใหญ่ (พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๑๘ )
        ปี  พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒  นายเพ็ญ  ศิริไสย  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเมืองสุรินทร์
        ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล  ๑ – ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
นายถาวร  ทองนำ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ( พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๗ )
        ปี พ.ศ. ๒๕๓๗– ๒๕๔๐  นายประเสริฐ  สุขวิทย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ นายสุขะ  กิ่งมณี   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
        ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – นายศิริวัตร  บุญประสพ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
        ปี  พ.ศ. ๒๕๔๖   โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
        ปี  พ.ศ. ๒๕๕๔  นายสมคิด  รักษ์รอด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
        ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ  
ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์

 
 
 
 
   
   
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  สพป.สุรินทร์เขต1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา