ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  18.206.14.36    
 
 
 
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
______________________________________________________________________________________________
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
นางวนิดา สุวัณณุสส์
นางวนิดา สุวัณณุสส์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
นางสาววนิดา ห้องแซง
นางสาววนิดา ห้องแซง
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 3/1 (MEP)
นางปานหทัย บุญเสริม
นางปานหทัย บุญเสริม
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/2 (EIS)
นางสาวปาริชาติ ทราจารวัตร
นางสาวปาริชาติ ทราจารวัตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/3 (EIS)
นางวราภรณ์  เบ็ญเจิด
นางวราภรณ์ เบ็ญเจิด
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/4 (EIS)
นางสุปราณี นิรัมย์
นางสุปราณี นิรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
นางสาวชุติมณฑน์  เปรียบยิ่ง
นางสาวชุติมณฑน์ เปรียบยิ่ง
ครูอัตราจ้าง
ประถมศึกษาปีที่ 3/5
นางวนิดา สมรูป
นางวนิดา สมรูป
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/6
นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสง
นางสาวสิโนรัตน์ เครือแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/7
นางกาญจนา แก้มทอง
นางกาญจนา แก้มทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 3/8
นางสาวดวงใจ เพ็ชรงาม
นางสาวดวงใจ เพ็ชรงาม
ประถมศึกษาปีที่ 3/9
นางจุฑามาศ สายกระสุน
นางจุฑามาศ สายกระสุน
ประถมศึกษาปีที่ 3/10
นายธาตรี ค้ำคูณ
นายธาตรี ค้ำคูณ
ครูชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ
นางสาวเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุริยะกมล การรัมย์
นายสุริยะกมล การรัมย์
ครูอัตราจ้าง
นางณัฐธภา สนาคินิช
นางณัฐธภา สนาคินิช
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกมลรัตน์ ดัชถุยาวัตร
นางสาวกมลรัตน์ ดัชถุยาวัตร
ครูอัตราจ้าง
นางสาวนิศากร สุขสำราญ
นางสาวนิศากร สุขสำราญ
ครูอัตราจ้าง
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  สพป.สุรินทร์เขต1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา