ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  
ประวัติโรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
คำขวัญ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  งานบริหารทั่วไป
  งานวิชาการ
  งานงบประมาณ
  งานบุคคล
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลความสำเร็จของโรงเรียน
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสถานศึกษา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พระราชบัญญัติ
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ โรงเรียนพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านวิชาการ
ด้านบริบทโรงเรียน
ด้านอื่นๆ
 
 
 
  18.206.14.36    
 
 
 
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
______________________________________________________________________________________________
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
นายเอกวิทย์ เพ็ชรสุข
นายเอกวิทย์ เพ็ชรสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้น
นางวิไลวรรณ พิทธภาพ
นางวิไลวรรณ พิทธภาพ
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 (MEP)
นางขนิษฐ์ณิชา ทองสุข
นางขนิษฐ์ณิชา ทองสุข
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 4/2 (EIS)
นางสาววิภาวดี  สายแก้ว
นางสาววิภาวดี สายแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4/3 (EIS)
นางสาวลลิตา สาแก้ว
นางสาวลลิตา สาแก้ว
ประถมศึกษาปีที่ 4/4 (EIS)
นายจุมพล ครองศิลป์
นายจุมพล ครองศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4/5 (King Room)
นางทิพวรรณ จีระกมลศักดิ์
นางทิพวรรณ จีระกมลศักดิ์
ครูชำนาญการ
ประถมศึกษาปีที่ 4/6
นางสาวเพชรรัตน์ คำเลิศ
นางสาวเพชรรัตน์ คำเลิศ
ครูผู้ช่วย
ประถมศึกษาปีที่ 4/7
นายชินโชติ ศรีบุญญะกุล
นายชินโชติ ศรีบุญญะกุล
ครู
ประถมศึกษาปีที่ 4/8
นางศรีจันทร์ ดุัชถุยาวัตร
นางศรีจันทร์ ดุัชถุยาวัตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ประถมศึกษาปีที่ 4/9
นางจารุณี สุขประเสริฐ
นางจารุณี สุขประเสริฐ
ครูชำนาญการ
นางอุไรวรรณ เจือจันทร์
นางอุไรวรรณ เจือจันทร์
ครูเชี่ยวชาญ
นางพิณณพัฒน์ อภิวัชรารัตน์
นางพิณณพัฒน์ อภิวัชรารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุจิตตรา พิมพ์แต้ม
นางสุจิตตรา พิมพ์แต้ม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจริยา สมนิยาม
นางจริยา สมนิยาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
นางสุพรรณี ฟังวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริกมล  บุญเปล่ง
นางสิริกมล บุญเปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเจริญ อาจยิน
นายเจริญ อาจยิน
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
   
   
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ  สพป.สุรินทร์เขต1
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ รับรางวัลชนะเลิศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ONLINE ระด้บโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ สพป.สุรินทร์เขต1
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4471-3963 , โทรสาร 0-4471-3963  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา