โรงเรียนเมืองสุรินทร์
  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
  สุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ

  Search  

                                            โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด คุณครูแกนนำการส่งเสริมสุขภาพ คือคุณครูกัลยาณี รัตนถาวรกิติ

   

  ผลงานต่างๆของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โดย คุณครูแกนนำการส่งเสริมสุขภาพ คุณครูกัลยาณี รัตนาถาวรกิติ
   
   
   
   
   
  นางกัลยาณี  รัตนถาวรกิติ ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ดูแลสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   

  โครงงานกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  เรื่อง รู้จักเลือกบริโภค ปลอดภัยจากโรคกระเพาะอาหาร
   
   

  บทความบางส่วนจากหนังสือของคุณครูกัลยาณี รัตนถาวรกิติ “ ครูดีในดวงใจ ” ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2555
  ชื่อผลงาน โครงการ “เด็กไทยทำได้”ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   
  ชื่อสกุล นางกัลยาณี รัตนถาวรกิติ
  โรงเรียน เมืองสุรินทร์
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 044-511954 , 081-7255775
   
  1. เกริ่นนำ อุดมการณ์ หลักการปฏิบัติตน / ครองคน / ครองงาน
  ความเดิมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่เคยดูแลสุขภาพประชาชนมาก่อน เมื่อได้มาอยู่ในโรงเรียน ทำให้
  ได้เห็นปัญหาสุขภาพนักเรียนที่ควรได้รับการแก้ไข / ช่วยเหลือเบื้องต้น และจากที่มีความตระหนักในหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ จึงเป็นแรงเสริมบันดาลใจในการมุ่งมั่นทำงาน และพัฒนางานมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการเกิดโรคแก่เยาวชน ช่วยให้นักเรียนได้เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  ไม่ว่าการทำงานอะไร ต้องมีเป้าหมายการทำงาน แล้วศึกษาวัตถุประสงค์ของงาน และประสานงาน กับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการ แล้วแจ้งงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้อย่างชัดเจนถึงการทำงาน หลังจากนั้นมาร่วมกันระดมความคิด เพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยใช้ระบบ PDCA สู่เป้าหมาย และสร้างกระบวนการติดตาม ซึ่งมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน
  การปฏิบัติงานได้ถือหลักการครองคน และครองงานอย่างเคร่งครัด
   
  2. อธิบายแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน / การจัดการเรียนการสอน
  - ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
  - ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
  จากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ร่วม 21 ปีแล้ว ได้เห็นปัญหาสุขภาพนักเรียนลดลงระดับหนึ่ง และนักเรียนได้รับสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย สุขาสะอาดน่าใช้ และได้ดูแลเฝ้าระวังอนามัยช่องปาก ทำให้ตนเองก็มีความสุข และเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถดูแลสุขภาพนักเรียน ทำให้นักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข
  สำหรับผลที่เกิดกับบุคคลอื่นๆ ด้านนักเรียน มีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น ปลอดจากโรค และมีสุขนิสัยที่ดี ส่งผลเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง ส่วนบุคลากรอื่นอย่างเช่นครูในโรงเรียน ก็ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี และติดตามรักษาเมื่อพบโรค อย่างต่อเนื่อง ทำให้ครูมีสุขภาพที่ดี สามารถทำการสอนแก่นักเรียนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ด้านผู้ปกครอง และชุมชน มีความมั่นใจต่อสถานศึกษาที่ดูแลบุตรหลาน และได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันในการดูแลสุขภาพของเด็ก
  ด้านการเรียนการสอน ได้บูรณาการกับองค์ประกอบที่5 สุขศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมเจตคติ และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่นักเรียน
  ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร และวิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำกำหนดการสอน และเค้าโครงแผน
  การสอน  จัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมเครื่องมือวัด และประเมินผล
                  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบสำคัญครบถ้วน   และสอดคล้องกัน กำหนดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด  ลงมือปฏิบัติหาคำตอบอย่างหลากหลาย แสวงหาความรู้ และสรุปความรู้ที่ได้ด้วยตนเอง
                  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม นักเรียนมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม  สื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  กิจกรรมมีความยืดหยุ่น เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข นักเรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ  มีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง  โดยวิธีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
                  วัดและประเมินผลนักเรียนรอบด้าน ครอบคลุมเป้าหมาย  จุดประสงค์ และตัวชี้วัด  โดยใช้วิธี
  การประเมินที่หลากหลาย  สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร  ครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  เรียนรู้ของนักเรียน
  ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียนเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2546  ปีการศึกษา 2552 สูงกว่าเป้าหมายโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 2.13 ปีการศึกษา 2553 สูงกว่าเป้าหมายโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 3.59   และมีแนวโน้มพัฒนาสูงขึ้นตามลำดับ
   
  3. สรุป ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน และข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
            การพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอนาคตนั้น จะสร้างเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่ม และในระดับสพป.เพิ่มเติม และสร้างคู่มือแก่ครูอนามัยโรงเรียน   เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างง่าย ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะครูอนามัยแต่ละโรงเรียนเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงานแทบทุกปี ทำให้การพัฒนางานไม่ต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญที่จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ ทำความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้ครู และผู้บริหารเห็นความสำคัญ เพราะส่วนมากยังมีความคิดว่าการให้บริการดูแลสุขภาพนักเรียนเป็นงานฝาก ซึ่งแท้จริงแล้ว เป้าหมายของหลักสูตรต้องการให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข ถ้านักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีนักเรียนก็มีความพร้อม ต่อการเรียนรู้ได้ดี ซึ่งจะเกิดข้อนี้ได้ ก็ต้องมีสุขภาพที่ดีก่อน ดังนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และร่วมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน นักเรียนมีความตระหนักใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง นักเรียนก็พร้อมรับความรู้จากคุณครูที่สอน แล้วอนาคตประเทศชาติก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีภูมิปัญญาความรู้   คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
   
   


   

  หากต้องการข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสามารถโทรติดต่อได้ที่ 044-511192

  Copyright (c) 2006 by Muangsurin.ac.th